Kancelaria Doradztwa Podatkowego – Wojciech Serafiński

Opinie prawne

Na życzenie klientów kancelaria przygotowuje specjalistyczne opinie prawne dot. prawa podatkowego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Opinie opracowane w oparciu o opisany stan faktyczny sprawy – wyjaśniają i wskazują w sposób komunikatywny konkretne rozwiązania, często wariantowe, z propozycją zastosowania korzystniejszego w danym przypadku rozwiązania. Dzięki opiniom każdy może dowiedzieć, czy przysługują mu konkretne uprawnienia albo czy ciążą na nim jakieś obowiązki. Przytoczoną w treści opinii prawnej argumentację można wykorzystać w samodzielnych wystąpieniach przed sądami, organami podatkowymi, a także w innych sytuacjach. Opinie prawne nie wiążą żadnego organu administracji ani sądu,
gdyż organy te samodzielnie oceniają konkretne zdarzenia oraz dokonują samodzielnie interpretacji prawa.

*Opinia – obszerna odpowiedź na opisany problem, zawierająca: opis stanu faktycznego sprawy ze wskazaniem sposobu postępowania w określonej sprawie; wskazanie przepisów prawa, które mają zastosowanie w danej sprawie; ew. orzecznictwo Sądu Najwyższego RP lub sądu administracyjnego; przesyłana listem poleconym, na wskazany adres.